Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Card Consulting Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) jelen tájékoztatóval kívánja Önt informálni arról, hogy milyen adatkezeléseket folytat. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót!

A Társaság elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.).

A Társaság az adatkezelés jellegétől függően több adatkezelési tájékoztatót is készít, amelyekben a konkrét adatkezelések kapcsán teljes körű tájékoztatást nyújt. A Társaság adatkezelőként jár el az álláspályázatra jelentkezők esetében, továbbá a sikeresen pályázó alkalmazottak tekintetében, valamint az üzleti partnerek kapcsolattartói, illetve a Társaság által üzemeltetett ügyfélszolgálatra beérkező hívásokkal kapcsolatban.

A Társaság szolgáltatási tevékenységének jellegéből kifolyólag adatfeldolgozóként jár el egyes üzleti partnereivel jogviszonyban álló magánszemélyek esetében. Ezen esetekben az adatkezelő a Társaság üzleti partnere. Az adatfeldolgozás a Társaság részéről az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik, ezen esetekben ugyanakkor alapvetően az adatkezelő, vagyis a Társaság üzleti partnere köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok kezelése részéről a jogszabályoknak megfelelően történjen, ideértve különösen az adatkezelés jogalapját és célját, valamint az érintettek megfelelő tájékoztatását is. Ezért javasoljuk, hogy fenti esetekben a személyes adatokkal kapcsolatos kérdésekkel elsődlegesen a Társaság üzleti partneréhez (vagyis az adatkezelőhöz) szíveskedjen fordulni, azaz ahhoz a társasághoz, vállalkozáshoz, egyéb szervezethez, amellyel Ön jogviszonyban áll.

A Társaság telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbiak szerint:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a telefonbeszélgetés elején elérhető rövidített tájékoztató meghallgatását követően a hívás folytatásával ad meg. A rövidített tájékoztató teljes szövege elérhető a http://cardco.hu/adatkezeles/ linken. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett hozzájárulása hiányában a telefonbeszélgetés nem rögzíthető.

A kezelt adatok köre: Az Ügyfélszolgálat call center-en (telefonközpont) keresztül fogadott és indított hívások hanganyaga. A felvételeken az Ügyfelek, az ügyfélnek („Ügyfél”) nem minősülő érintettek és az ügyfélszolgálati munkatársak hangja szerepel. Konkrét ügyintézéskor beazonosítás lehetséges, melyek esetén rögzítésre kerül továbbá az érintett neve, születési adata, lakcíme, kártyaszáma, egyenlege, elérhetőségei és a telefonáló által önként megadott egyéb személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott hangfelvételt és a kapcsolódó személyes adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg.

Adattovábbítás címzettje: nincs adattovábbítás.

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység helye: nincs adatfeldolgozó, az adatokat az adatkezelő Társaság kezeli: Card Consulting Zrt. 1118. Budapest, Dayka Gábor utca 5.

Adatfeldoldolgozók:
A Társaság az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Webtárhely szolgáltató: C-Host Kft

 • székhely: 1115 Budapest Halmi utca 29
 • cégjegyzékszám: 01-09-691790
 • e-mail cím:  info@nethely.hu
 • honlap cím: www.nethely.hu
 • telefonszám: +361-445-2040

Tájékoztatjuk, hogy ez a címzetti kör változhat. A mindenkori aktuális címzetti lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: http://cardco.hu
Önnek joga van a személyes adataihoz hozzáférni, azok helyesbítését, illetve törlését kérni, jogosult az adott adatkezelés korlátozását (zárolását) kérni, ezen felül joga van a személyes adatainak hordozhatóságához (továbbítás más adatkezelő részére) és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Társaság minden esetben tiszteletben tartja az Ön jogait és megtesz mindent annak érdekében, hogy információs önrendelkezési joga, magánélethez való joga ne sérüljön az adatkezelések folyamán. Amennyiben Ön úgy véli, hogy jogai mégis sérültek, úgy panaszt tehet az adatvedelem@esense.hu címen, a kérését, panaszát az illetékes munkatárs bizalmasan kezeli. A panasza miatt Önt a Társaság részéről hátrány nem érheti.

Társaság adatvédelmi tisztviselője:

Név: Till József Barna
Cím: 1138. Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 1.em (eSense Nyrt.)
E-mail: adatvedelem@esense.hu, till.jozsef@esense.hu

Emellett jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál panaszt tenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410Honlap: http://naih.hu

Ön továbbá arra is jogosult, hogy jogát az illetékes bíróság előtt érvényesítse.

ÉRINTETTI JOGOK

1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.
Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • a Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, figyelemmel a fentebbi, megőrzési időkre is;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
 1. Hozzáféréshez való jog
  A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés célja;
 • a Jelentkező személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Jelentkező ezt másként kéri.

 1. Korlátozáshoz való jog
  Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:
 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • a Jelentkező hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

 1. Tiltakozáshoz való jog
  A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelések esetén.
 1. Helyesbítéshez való jog
  A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.
 2. Adathordozhatósághoz való jog
  A Jelentkező jogosult arra, hogy
 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • k érje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
 1. Jogorvoslathoz való jog
  Minden Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megsértése esetén panaszt tegyen a Társaságnál vagy valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

A Jelentkező panaszait a következő elérhetőségen tudja érvényesíteni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Fentieken kívül az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

A Társaság fenntartja jogát a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.
Hatályos:2022. 07.12. napjától

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.